Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning” - Rädda Östersjötorsken Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning” - Rädda Östersjötorsken

Socialdemokraterna: ”Utred möjligheterna att förbjuda bottentrålning”

By 5 juli, 2017Debatt

Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), ledamot Miljö och jordbruksutskottet

Östersjön är ett känsligt bräckvattenhav med en unik miljö, som vi har ett stort ansvar att bevara inför kommande generationer. Det finns stora områden med döda bottnar och ekosystemet är i obalans till följd av bland annat övergödningen. Tio procent av vattenvolymen i Östersjön är syrefri pga detta. Sverige har ett åtagande i Helsingforskonventionen (Helcom), mellan Östersjöns randstater, om minskningen av utsläpp av kväve och fosfor. Sverige ska minska sina utsläpp av kväve med 21 000 ton och utsläppen av fosfor med 290 ton till 2012.

Vid FN:s havskonferens i New York den 5 – 9 juni i år, där Sverige och Fiji var ordförande, kunde havsfrågan för första gången i sin helhet lyftas i generalförsamlingen. Sverige har gjort 26 frivilliga åtaganden, som bidrar till att mål 14 i FN:s agenda 2030 och dess delmål uppnås. Vi vill inom ramen för Helcom stärka genomförandet av Östersjön som utsläppskontrollområde för kväveoxider, identifiera skyddsvärda områden, ta fram en strategi för ekosystembaserad förvaltning av fisk och fiske senast år 2018, investera i ett nytt oceangående forskningsfartyg, som ska användas för marin kartering och vid de internationellt samordnade undersökningarna av fisk i bland annat Östersjön, bevarandeåtgärder av fiske i marint skyddade områden, så att målen nås i samtliga skyddade områden senast 2020 samt genom SLU utveckla selektiva fiskeredskap för att minska bifångster.

Varje år i oktober månad beslutar EU:s jordbruks- och fiskeministrar om nästkommande års fiskekvoter i Östersjön. Detta efter vetenskaplig rådgivning från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. På mötet i oktober 2016 beslutades att torskfisket i västra Östersjön ska kraftigt begränsas (minskning med 56 procent), medan torskfisket i östra Östersjön ska minska väsentligt (minskning med 25 procent). Sverige ville gå längre, men det blev en kompromiss som innebär en minskning med mer än hälften. Det är ett viktigt beslut gällande minskningen av fisket och är i linje med Östersjöplanen, som är en flerårig förvaltningsplan för bestånden av bland annat torsk i Östersjön.

Den socialdemokratiska partikongressen beslutade i april månad att partiet ska verka för att förbjuda bottentrålning, både i Sverige och inom EU. Detta är en inriktning som kräver en djupare utredning innan ett förslag kan läggas i riksdagen och där finna en majoritet. Den skada som bottentrålning kan medföra för viktiga skyddsvärda arter och livsmiljöer på havsbotten och de stora bifångster som den ger, måste vägas av mot hur det drabbar fiskenäringen. Alltjämt måste regeringen verka för mer hållbara fiskemetoder och redskap. Mycket arbete har redan gjorts de senaste åren för att anpassa redskapen till att bli mer selektiva och att utveckla alternativa fiskemetoder. Vår linje är att oavsett vilken fiskemetod som används, så vill vi se till att jobben finns kvar i det kustnära fisket och att fisket är långsiktigt hållbart.

Arbetet med en havsplan för Östersjön sker vid Havs- och vattenmyndigheten.

Marianne Pettersson, riksdagsledamot (S), Miljö och jordbruksutskottet