Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning” - Rädda Östersjötorsken Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning” - Rädda Östersjötorsken

Kristdemokraterna: ”Bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning”

By 6 juli, 2017Debatt


Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson

Havet har många användningsområden. Ett av de viktigaste är att förse oss med det utmärkta livsmedlet fisk. Yrkesfisket ger därutöver en rad positiva effekter för kustsamhällena. För Kristdemokraterna är det en utgångspunkt att fisk i första hand ska fångas för att tjäna som människoföda. Liksom alla havets resurser ska fisket förvaltas långsiktigt. Människan ska kunna bedriva ett hållbart fiske som minimerar den negativa påverkan på havsmiljön. Det är därför glädjande att de svenska yrkesfiskarna idag går i bräschen för selektiva redskap och ett hållbart fiske.

Vi lever i en tid då många upplever att klyftorna ökar mellan olika delar av samhället, inte minst mellan stad och land. För att samhället ändå ska hålla ihop ekologiskt, ekonomiskt och socialt, är det viktigt att vi som beslutsfattare har en förståelse för att fisket har olika betydelse för olika grupper. Yrkesfiskare, fritidsfiskare, kustbefolkningen och den urbane fish-and-chips-ätaren har alla sina relationer till fisken och fisket.

Fiskeripolitiken kan inte utformas frikopplad från havsmiljöpolitiken. Haven utgör känsliga ekosystem, där de olika arterna har viktiga roller. Om en art försvinner eller minskar kraftigt rubbas balansen i havens känsliga ekosystem.

Kristdemokraterna vill ha levande skärgårdar med plats för boende, näringsidkande och turism. För oss handlar det om att hitta en balans mellan människans uttag av fisk och hänsyn till annat liv i havet. Ett exempel är bottentrålningen, som ofta diskuteras. Det är ingen tvekan om att bottentrålning påverkar havsbottnen i de områden som trålas. Kristdemokraterna föreslår att bottentrålning ska tillåtas efter en miljökonsekvensprövning av aktuellt område. Fisket ska naturligtvis, liksom jordbruket och andra areella näringar, ta rimliga miljöhänsyn. Så sker redan i stor utsträckning idag. Bottentrålning sker i princip i samma områden som trålats under lång tid, ibland i hundratals år. Detta har format bottnarna och ekosystemet där.

Kristdemokraterna föreslår att fiskens viktigaste lekområden stängs för allt fiske under lekperioden. Därigenom gynnas yrkesfisket på sikt genom att fiskbestånden återhämtar sig snabbare. Undersökningar från USA indikerar att reservat där allt fiske är förbjudet fungerar som områden där fiskbestånden kan återhämta sig ostört, vilket senare bidra till större fångster utanför de skyddade områdena. Det är viktigt att sådana reservat inrättas i samråd med fiskerinäringen och andra intressenter.

Vi vill också se en balans mellan olika typer av fiske. Kommersiell fiskeriverksamhet med stöd av allemansrätten har blivit ett vanligare fenomen i områden med fritt handredskapsfiske. Detta skapar konflikter med enskilda vattenägare och minskar incitamenten för fiskevårdsåtgärder. Möjligheterna bör därför utredas att bilda fiskevårdsområden i sådana vatten där fritt handredskapsfiske nu råder. Detta skulle kunna bidra till att utveckla fisketurism och annat småskaligt fiskeföretagande.

Lars-Axel Nordell (KD), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson