Sverigedemokraterna: ”Utred effekterna av bottentrålning och utöka skyddade områden”

By 7 juli, 2017Debatt

Martin Kinnunen, Miljöpolitisk talesperson, SD

Fisket är en betydelsefull svensk näring med gamla anor och tillika en viktig resurs som måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Sverigedemokraterna framhåller fiskets kulturella aspekt liksom dess ekonomiska betydelse. Antalet yrkesfiskarlicenser är i dag drygt 1 000 till antalet, men fisket genererar även många arbetstillfällen i livsmedelsindustrin. Vi i Sverigedemokraterna vill bevara det kunnande och den infrastruktur som den svenska fiskerinäringen representerar.

Fisk är ett bra livsmedel och fisket utgör en viktig komponent i den svenska livsmedelsproduktionen. Svenskt fiske är en reglerad och väl fungerande verksamhet och vi anser att svenska kommuner och landsting utan restriktioner ska kunna köpa in svenskfångad fisk. Detta gäller även torsk från Östersjön, som självklart ska fiskas inom ramarna för fastställda kvoter.

Det ligger i sakens natur att fisket måste regleras genom kvoter och regionalt samarbete, men vi måste samtidigt arbeta för rimliga förutsättningar för enskilda näringsidkare vid implementerandet av EU-lagstiftning. Svenska fiskare bör inte ha konkurrensnackdelar gentemot fiskare i andra länder runt Östersjön.

Det är Sverigedemokraternas strävan att fiske ska kunna bedrivas från olika hamnar i Sverige. Kustnära, mer småskaligt fiske skulle gynnas av en betydligt mer aktiv förvaltning av säl och skarv, som orsakar stor ekonomisk skada. Handel med produkter från säl måste också underlättas. Vidare bör man freda vissa områden från bottentrålning och utreda effekterna av detta för fiskebestånd och marin ekologi.

Rörande ålfiske vill vi underlätta för ålfiskare att överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser till annan person eller företag och vi vill mildra restriktionerna kring ålfiske. Sverigedemokraterna anser dessutom att vattenbruk utgör en resurs, som inte är fullt utnyttjad. Genom att se över och förbättra branschens villkor ser vi möjligheten till mer omfattande fiskodling i Sverige, vilket skulle ge arbetstillfällen och större inhemsk produktion av livsmedel.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på miljösituationen i Östersjön vad gäller exempelvis nedskräpning och övergödning, vilket bör hanteras nationellt, regionalt och internationellt. Problematiken är inte ny och uppmärksammas redan av berörda myndigheter, men vi i Sverigedemokraterna tillför ytterligare medel för dessa ändamål i vårt förslag till statsbudget.

Martin Kinnunen, Miljöpolitisk talesperson