Moderaterna: ”Mer selektiva fiskemetoder behövs för att säkra framtidens fiske”

By 9 juli, 2017Debatt

Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Fisk är – precis som klimatet – en gemensam resurs. Den följer inga nationsgränser. Därför måste vi i Sverige verka för en fiskepolitik på europeisk och internationell nivå som efterlevs av alla parter. Fiske och vattenbruk ska vara hållbara näringar utifrån ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Fiskepolitiken ska säkerställa att konsumenternas intressen skyddas och samtidigt ta hänsyn till yrkesfiskarnas behov.

För att säkra fiskemöjligheterna även i framtiden anser Moderaterna att det bör finnas fleråriga förvaltningsplaner för fiske. Sådana planer skapar både förutsättningar för återhämtning av bestånd som ligger utanför säkra biologiska gränser samt långsiktighet i politiken. Därför behövs fler och utvecklade förvaltningsplaner. Ytterligare ett verktyg föra att säkra framtidens fiske är utvecklandet av mer selektiva fiskemetoder.

EU:s fiskeripolitik är i fortsatt behov av reformering. Inom EU har vi drivit en hård linje för att fiskekvoterna ska baseras på vetenskapliga fakta och säkerställa att bestånd inte överfiskas. En annan del av EU:s fiskeripolitik rör de så kallade tredjelandsavtalen, vilka gör det möjligt för den europeiska fiskeflottan att fiska utanför unionens fiskevatten. Vi i Moderaterna är i grunden kritiska till avtalens utformning. Avtalens måste bli mer hållbara och följas upp bättre. Subventionsgraden måste också minska. De fiskare som drar nytta av avtalen ska stå för kostnaden, inte EU:s skattebetalare.

I Sverige ser Moderaterna att det är avgörande att fortsätta det arbete med att förenkla fiskelagstiftningen som Alliansregeringen påbörjade. Lagstiftningen ska vara ändamålsenlig, inte onödigt krånglig. Insatser för tydligare och begripligare reglering av fisket är viktig för fiskenäringen även utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Vid implementeringen av EU-direktiv bör vi i Sverige ta hänsyn till det svenska fiskets konkurrenskraft och se till att det inte utsätts för onödiga särkrav i jämförelse med samma näring i andra europeiska länder.

Vi i Moderaterna vill också genomföra en översyn av de regelverk som rör vattenbruk. Vi ser att vattenbruket har stor potential i Sverige. Blåmusslor filtrerar bort partiklar och kan därmed fylla en vattenrenande funktion. Fiskodlingar i slutna system producerar fullgod fisk utan att förorena våra vatten. För att skapa goda förutsättningar för vattenbruk behöver exempelvis strandskyddsreglerna bli mer tillåtande.

Ytterligare ett led i att säkra framtidens fiske är att fortsätta arbetet för levande hav och vattendrag. Moderaterna vill bland annat verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU. För att stödja lokala åtgärder för bättre vattenkvalitet bör LOVA-bidraget fortsätta, eftersom det hittills visat sig vara effektivt. Vi satsar också på avancerad vattenrening för att minska utsläppen av exempelvis läkemedel.

Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet