Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Regeringen i statsbudgeten: Östersjötorsken är drabbad av ”hög fiskdödlighet” - Rädda Östersjötorsken Regeringen i statsbudgeten: Östersjötorsken är drabbad av ”hög fiskdödlighet” - Rädda Östersjötorsken

Regeringen i statsbudgeten: Östersjötorsken är drabbad av ”hög fiskdödlighet”

By 21 september, 2017Nyheter

”Problematiskt” och ”bekymmersamt” är två ord som regeringen använder i budgetpropositionen för 2018 när de ska beskriva läget för östersjötorsken. I propositionen fastslår regeringen att torskbeståndet i Östersjön lider av avsaknad av stora individer. Regeringen noterar även att ökad förekomst av rovfiskar, så som torsken, motverkar övergödningen.

 

Under osdagen kom budgetpropositionen för 2018, den statsbudget där regeringen presenterar satsningar, fördelar pengarna för 2018 och gör prognoser för åren därefter. Budgeten följer även upp mot de politiskt satta mål som finns på de olika områdena. Till exempel beskriver man utfallet inom miljöpolitiken, och i vilken mån man lever upp till miljökvalitetsmålet om hav i balans samt levande kust och skärgård. Budgeten konstaterar att läget för vissa fiskbestånd är ”bekymmersamt” och att detta ”gäller framför allt torsk i Kattegatt och västra Östersjön”, men även gäller ”situationen för beståndet i östra Östersjön” som är ”problematisk framför allt på grund av avsaknaden av stora individer”.

Budgetpropositionen återger även vissa av slutsatserna från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. Därmed återger budgeten beskrivningen av att västra beståndet av torsk i Östersjön befinner sig ”i ett kritiskt läge med hög fiskdödlighet och en låg nivå på lekbiomassan”. ICES slutsatser är ett underlag för de beslut som tas mellan EU:s medlemsstater kring kvoter för fisket för kommande år, kvoter som upprepade gånger fastslagits på en högre nivå än ICES rekommendationer.

Budgetpropositionens texter kring miljö- och naturvård diskuterar även de viktiga rovfiskarnas betydelse för att motverka effekten av övergödning. Det konstateras att ”när mängden rovfisk minskar innebär det att bestånden planktonätande fisk ökar, vilket i sin tur minskar mängden djurplankton som leder till ökad förekomst av växtplankton. Genom att gynna rovfisk motverkas därmed den negativa effekten av övergödningen”. Torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk, och det är intressant att kopplingen till övergödningen görs.

Regeringen har presenterat ett paket med olika förslag kring haven, för att minska förekomsten av exempelvis plast i haven. Flera satsningar på detta område återfinns i budgeten. Dock saknas konkreta förslag för att rädda torsken, trots att regeringen själva alltså konstaterar att läget är både ”problematiskt” och ”bekymmersamt”.

 

Här kan du läsa hela budgetpropositionens text kring Utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård 

Källor för denna text är sidorna 60-61 och 69-70 i dokumentet.