Warning: Creating default object from empty value in /home/raddator/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kristdemokraterna: "Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön" - Rädda Östersjötorsken Kristdemokraterna: "Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön" - Rädda Östersjötorsken

Kristdemokraterna: ”Det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön”

By 13 maj, 2019Debatt, EU-valet

Torsken i Östersjön är i nuläget starkt hotad och det behövs ett tillfälligt stopp för trålfiske efter torsk i Östersjön. Torskbeståndet riskerar att kollapsa vilken dag som helst. Utvecklingen av mer selektiva fångstredskap behöver fortsätta, samtidigt som sälens påverkan på fiskbeståndet måste minska.

Ett hållbart fiske är nödvändigt för att minska den negativa påverkan på havsmiljön. Samtidigt måste hänsyn tas till yrkesfiskares, fritidsfiskares och kustbefolkningens intressen. Under de gånga åren har flera viktiga beslut om EU:s fiskepolitik fattats, bland annat när det gäller utkastförbudet. Märkningen av fiskprodukter ska fortsätta förbättras så att konsumenten kan göra ett val utifrån kunskap om fiskartens tillstånd och ursprung. Vi anser även att beslut om fiskekvoter ska grundas på vetenskapliga rekommendationer, och att det vid osäkerhet är försiktighetsprincipen som ska gälla.

Kristdemokraterna vill också att fiskens viktigaste lekområden stängs för allt fiske under lekperioden. Det gynnar yrkesfisket på sikt genom att fiskbestånden återhämtar sig snabbare. Undersökningar från USA visar att reservat där allt fiske är förbjudet fungerar som områden där fiskbestånden kan återhämta sig ostört, vilket senare bidrar till större fångster utanför de skyddade områdena. Det är viktigt att sådana reservat inrättas i samråd med fiskerinäringen och andra intressenter.

För att klara torskens långsiktiga överlevnad i Östersjön måste miljön i innanhavet förbättras. Det handlar exempelvis om fortsatta åtgärder mot övergödningen. Den främsta orsaken är övergödning från avlopp och jordbruk, och den största delen av föroreningarna i Östersjön kommer via floderna. Kristdemokraterna ser ekonomiska styrmedel som ett användbart instrument i miljöpolitiken. Vi vill därför pröva ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor i Östersjön.

Östersjöns miljöutmaningar kräver ett nära samarbete mellan kuststaterna. Dessa bör solidariskt finansiera sådana kostnadseffektiva miljöåtgärder som förbättrar Östersjöns gemensamma miljö. Det är mycket viktigt att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i alla Östersjöländer och att Ryssland tydligt involveras i detta arbete. Alla berörda länder bör också öka arbetet med att identifiera och sanera källor till dioxin, kadmium och PCB; dessa gifter skadar allvarligt Östersjöns djurliv.

Det är uppenbart att Östersjöns miljö kräver ett gemensamt ansvarstagande, det är viktigt för hela EU, och det är något som Sverige bör gå i täten för.

David Lega (KD)