Om östersjötorsken

Varför är östersjötorsken i kris?

Efter många års överfiske är Östersjöns torskbestånd i kris. Istället för att låta ekosystemets bästa gå först, har nästan alla stora torskar fiskats upp av en handfull fiskefartyg som bottentrålar – en fiskemetod som inte är ekologiskt hållbar. På grund av det höga fisketrycket där alla torskar över 35 cm fiskas upp, leker torsken vid allt mindre storlek och yngre ålder vilket leder till en ond spiral som har skapat ett bestånd med nästan uteslutande små och svaga torskar.

Torskar i olika storlekar äter olika föda, men i ett bestånd där nästan alla fiskar är små skapas hög konkurrens om samma föda. Det gör att torskarna blir ännu klenare.

Varför ska vi bry oss om östersjötorsken?

Torsken är Östersjöns främsta rovfisk och ett livskraftigt bestånd med torskar av varierande storlek är viktigt för ekosystemets balans. Anledningen till detta är att torskar i olika storlekar äter olika föda och därför fyller olika funktioner i ekosystemet.

Utan stora torskar ökar bestånden av strömming och skarpsill. Det riskerar då att leda till en minskad mängd djurplankton. En rubbad balans mellan djur- och växtplankton ökar effekterna av övergödningen av Östersjön.

Kan inte andra rovfiskar fylla torskens funktion i Östersjöns ekosystem?

Nej! Östersjötorsken är genetiskt unik och kan därför inte ersättas av västerhavstorsk. Östersjötorsken kan inte heller ersättas av andra fiskar: Andra rovfiskar i Östersjön är antingen kustbundna eller för få till antalet för att kunna ersätta torsken.

Ska vi sluta äta torsk nu?

Östersjötorsken har varit en uppskattad delikatess under flera hundra år. Idag kommer nästan ingen av den torsk som hamnar på våra matbord från Östersjön. Detta är ett direkt resultat av Östersjötorskens utsatta situation – det finns helt enkelt för få torskar och de torskar som fiskas är små.

Att sluta äta torsk från andra hav kommer alltså inte att lösa Östersjötorskens problem.

Hur kunde det bli såhär?

Dagens situation är ett resultat av både miljöfaktorer och den fiskepolitik som förts i Östersjön de senaste åren.

Vi lägger idag mycket resurser på att motverka miljöfaktorerna, men inom fiskepolitiken har miljöintresset fått stå tillbaka för fiskenäringens krav.  Istället för att låta östersjöbeståndet låta återhämta sig i fred har politikerna tilldelat betydligt större kvoter än vad vetenskapen rekommenderat och gett den handfull fiskefartyg som bottentrålar företräde, framför torskens och Östersjöns bästa.

Om RäddaÖstersjötorsken

Vem står bakom initiativet?

Det är stiftelsen BalticSea2020 som står bakom RäddaÖstersjötorsken. BalticSea2020 grundades år 2005 av Björn Carlson. Stiftelsens tillgångar ska löpande  fram till 2020 finansiera projekt som är åtgärdsorienterade, innovativa och som bidrar till att förbättra kunskapen om Östersjön. RäddaÖstersjötorsken är ett sådant projekt.

Varför startas detta initiativ just nu?

Läget är akut. Östersjöns torskbestånd är illa ute och om inget görs mycket snart kan torsken i Östersjön vara bortom räddning. Att förlora östersjötorsken vore katastrofalt på många olika sätt. Därför är det angeläget att nu informera och skapa större kännedom om den akuta situation som råder.

Vad är syftet?

RäddaÖstersjötorsken ska sprida kunskap och fakta om torskens betydelse för Östersjön. På sidan kommer också vetenskapliga, ekonomiska, regulatoriska och samhälleliga analyser att publiceras, tänkta att användas som beslutsunderlag för de beslutsfattare som kan påverka situationen.

Vem får skriva på debattsidan?

RäddaÖstersjötorsken är en plats för kunskapsutbyte. Alla som anser sig ha något att bidra med till diskussionen är varmt välkomna att kontakta RäddaÖstersjötorskens redaktion. Redaktionen förbehåller sig rätten att avgöra vad som publiceras på sidan. Du hittar kontaktuppgifterna till redaktionen under fliken ”Om oss”.